plus minus check close arrow-left arrow-right arrow-up arrow-down Go to content

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van welke aard ook, daaronder met name begrepen het geven en organiseren van cursussen in de ruimste zin van het woord, door Vosselman Bedrijfsopleidingen BV, verder te noemen Vosselman, gevestigd en kantoorhoudende aan Jagerserf 26, 3851 SM in Ermelo (inschrijfnummer Handelsregister Kamer van Koophandel 08194180). De voorwaarden treden in werking per 4 februari 2004.

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. ‘Vosselman Bedrijfsopleidingen BV: E.R.Blankestijn, h.o.d.n. Vosselman Bedrijfsopleidingen BV;
b. ‘wederpartij’: de partij die met Vosselman in onderhandeling treedt of met haar een overeenkomst sluit;
c. ‘cursist’: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de wederpartij aan de cursus deelneemt;
d. ‘cursus’: cursus, training, workshop, coaching of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of het vergroten van vaardigheden;
e. ‘de voorwaarden’: de onderhavige algemene voorwaarden;

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarbij Vosselman goederen en/of diensten van welke aard ook aan wederpartij levert, ook indien deze goederen en/of diensten niet nader in deze voorwaarden zijn omschreven.
2. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien dit schriftelijk tussen Vosselman en de wederpartij is overeengekomen.
3. Eventuele andere voorwaarden van de wederpartij zijn, behoudens schriftelijke aanvaarding daarvan door Vosselman, niet van toepassing.

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen van Vosselman zijn, tenzij uit de inhoud van de offerte expliciet anders blijkt, vrijblijvend. Indien de wederpartij een offerte aanvaardt, heeft Vosselman het recht haar aanbod binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Alle offertes zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening. Iedere samengestelde aanbieding moet als een geheel worden beschouwd.
2. Vosselman is in het kader van haar aanbiedingen niet gebonden aan de inhoud van informatie- en reclamemateriaal en modellen. De daarin vervatte informatie is uitsluitend indicatief.
3. Een overeenkomst tussen Vosselman en wederpartij komt eerst tot stand indien door Vosselman een schriftelijke opdrachtbevestiging is afgegeven dan wel indien Vosselman met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang heeft gemaakt.
4. De wederpartij is verplicht Vosselman te informeren over feiten of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden.

Artikel 4. Prijzen
Indien in aanbiedingen of opdrachtbevestigingen niet anders is vermeld, zijn de door Vosselman opgegeven prijzen exclusief omzetbelasting.

Artikel 5. Betaling
1. Voor zover geen andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen dient betaling te geschieden uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de wederpartij van rechtswege jegens Vosselman in verzuim en is Vosselman gerechtigd de overeenkomst te ontbinden onverminderd haar overige wettelijke en contractuele rechten.
2. Bij niet tijdige betaling is de wederpartij aan Vosselman over het factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, benevens de schade en kosten die door de wanbetaling worden veroorzaakt.
3. Niet tijdige betaling door de wederpartij met wie een langlopend contract met vaste prijsafspraken is gesloten, heeft tot gevolg dat de vaste prijsafspraken komen te vervallen en worden gewijzigd in de op dat moment geldende tarieven.
4. Indien Vosselman zich genoodzaakt ziet om de incasso van de vordering uit handen te geven, komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden daarbij vastgesteld op 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 125,-- en in ieder geval met als minimum het geldende incassotarief dat wordt gehanteerd door advocaten en incassobureaus.
5. Betalingen door of vanwege de wederpartij strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de rente en vervolgens, in volgorde van ouderdom, van de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzingen van de wederpartij.
6. Indien wederpartij in verzuim is en/of Vosselman goede gronden heeft te vrezen dat de wederpartij niet of niet tijdig aan haar betalingsverplichtingen jegens Vosselman zal voldoen, is Vosselman, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd haar overige wettelijke en contractuele rechten, gerechtigd van de wederpartij vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen, voorts de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, overeengekomen betalingstermijnen - al dan niet betrekking hebbende op andere overeenkomsten met de wederpartij - te herroepen als gevolg waarvan openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden, en is zij gerechtigd haar verplichtingen uit andere overeenkomsten met de wederpartij op te schorten.
7. Wanneer de wederpartij ter zake van desbetreffende levering heeft gereclameerd, ontheft dit haar niet van haar verplichting tot betaling.

Artikel 6. Annulering door wederpartij of cursist
1. Annulering door de wederpartij of cursist dient altijd schriftelijk te geschieden. Afhankelijk van het moment waarop Vosselman de schriftelijke annulering ontvangt, wordende de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:
- tot 6 weken voor aanvang van de eerste cursusbijeenkomst wordt de reeds betaalde vergoeding gerestitueerd, verminderd met € 25,-- administratiekosten;
- tussen 6 en 4 weken voor aanvang van de eerste cursusbijeenkomst wordt 50% van de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht;
- binnen 4 weken voor aanvang van de cursusovereenkomst wordt 100% van de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht.
2. Indien Vosselman reeds kosten heeft gemaakt ten behoeve van het vervullen van de overeenkomst (zoals bijvoorbeeld reserveren van de locatie, drukwerk, readers, voorbereidingsuren en dergelijke), zullen deze kosten onverminderd worden doorberekend aan de wederpartij.

Artikel 7. Annulering door Vosselman
Vosselman behoudt zich het recht voor om de cursus voor aanvang te annuleren. De wederpartij wordt hiervan onverwijld op de hoogte gesteld. Vosselman zal het door de wederpartij betaalde cursusgeld restitueren.

Artikel 8. Levering
De door Vosselman genoemde startdata, tijdstippen en locaties zijn uitsluitend indicatief. Wijziging in een of meer van de genoemde kenmerken geeft geen recht op schadevergoeding door Vosselman en evenmin het recht tot annulering van de overeenkomst.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
1. Vosselman behoudt zich het eigendom voor van alle door haar aan de wederpartij geleverde zaken, waaronder cursusmateriaal, totdat de koopprijs van deze zaken alsmede van alle andere door haar krachtens andere overeenkomsten met de wederpartij geleverde zaken, geheel is voldaan.
2. Het eigendomsvoorbehoud geldt ook voor vorderingen die Vosselman tegen de wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in haar verplichtingen jegens Vosselman.
3. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de wederpartij is overgegaan, mag deze de goederen niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, tenzij daarvoor uitdrukkelijk toestemming door Vosselman is verleend.
4. De zaak is voor risico van de wederpartij van de aflevering af, zelfs al is de eigendom nog niet overgedragen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
1. Vosselman is slechts aansprakelijk voor schade die aan haar opzet of grove schuld is te wijten. Vosselman is niet aansprakelijk voor gevolgschade en/of bedrijfsschade.
2. Vosselman is niet aansprakelijk voor schade die de wederpartij en/of cursist lijdt als gevolg van het annuleren van een cursus door Vosselman.
3. De aansprakelijkheid van Vosselman is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde.
4. Vosselman is niet aansprakelijk voor fouten van (hulp)personen, werknemers c.q. derden werkzaam ter uitvoering van de overeenkomst met de wederpartij. Deze uitsluiting geldt ook voor schade die aan opzet of (grove) schuld of (grove) onachtzaamheid is te wijten. Onder fouten worden mede begrepen toerekenbare tekortkomingen en onrechtmatige daden.

Artikel 11. Rechten van intellectuele eigendom
1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de wederpartij / cursist. De rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door Vosselman voorbehouden.
2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vosselman is de wederpartij niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 12. Verhindering cursist
Indien een cursist verhinderd is deel te nemen aan de cursus, is vervanging door een andere cursist mogelijk, mits deze vervanger één week voor aanvang van de cursus schriftelijk wordt aangemeld bij Vosselman. Voor deze vervanging is de wederpartij geen extra kosten verschuldigd.

Artikel 13. Vervanging docent of trainer
Vosselman is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van een cursusovereenkomst belast te vervangen door een andere docent of trainer.

Artikel 14. Klachten
1. Onder klachten wordt verstaan alle grieven met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
2. De wederpartij is verplicht op straffe van verval van recht een klacht met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst en de samenhangende administratieve procedure schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken binnen 8 dagen na aanvang van de cursus en deze te richten aan de directeur van Vosselman.
3. In geval van gerechtvaardigde klachten is Vosselman gehouden tot het - naar keuze van Vosselman - binnen een redelijke termijn herstellen van fouten, dan wel tot het binnen een redelijke termijn vervangen van de diensten, dan wel tot restitutie van de vergoeding, ontvangen voor de diensten.

Artikel 15. Wijzigingen
1. De overeenkomst treedt in de plaats van alle omtrent het onderwerp daarvan tevoren mondeling of schriftelijk tussen partijen gemaakte afspraken.
2. Wijzigingen van de overeenkomst binden partijen eerst nadat ze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen bevoegdelijk zijn ondertekend.

Artikel 16. Overmacht
1. Vosselman is niet aansprakelijk indien en voorzover zij haar contractuele verplichtingen niet kan nakomen als gevolg van overmacht.
2. Tevens is Vosselman niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
3. Vosselman heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen indien de niet toerekenbare omstandigheid die nakoming van de overeenkomst verhindert is ingetreden nadat zij aan haar verplichtingen had moeten voldoen.

Artikel 17. Toepasselijk recht
1. De overeenkomst tussen Vosselman en wederpartij wordt beheerst door Nederlands recht.
2. Voor zover dat niet in strijdt is met de wet zullen alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.